Tekst bedoeld voor witregel op pagina!

We vinden het bij VLM superbelangrijk dat er goed met jouw gegevens om wordt gegaan. Daarom leggen we hieronder uit waarom en welke gegevens we verzamelen. En ook wat je kunt doen als je het daar niet mee eens bent.

We gaan altijd vertrouwelijk met jouw gegevens om. Dat is het allerbelangrijkste wat je hier zult lezen. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met jouw gegevens.

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Vola Leinders Monetarius Accountants & Adviseurs B.V. hierna genoemd VLM.  

VLM verwerkt privacygevoelige gegevens. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij: 

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; 
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. 

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag te behandelen.  

Daarnaast kunnen ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam/e-mailadres zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.  

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken: 

 • Naam en Voorna(a)m(en); 
 • Geslacht; 
 • (factuur)Adres; 
 • Geboortedatum; 
 • Telefoonnummer; 
 • Email adres; 
 • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software; 
 • Betaalgegevens; 
 • Inloggegevens van jouw account. 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post; 
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses;
 • om jouw vragen te beantwoorden te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

VLM verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, met toestemming of gerechtvaardigd belang. 

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om met VLM een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt, zal VLM mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen. 

Bewaartermijnen 

Jouw gegevens worden bewaard tot zeven tot 10 jaar, afhankelijk van wettelijke bepalingen dan wel het gerechtvaardigd belang. 

Verstrekking aan derden 

VLM zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

VLM geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.  

Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal VLM vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van Persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn.  

In situaties van het doorgeven van Persoonsgegevens kan jij om een kopie van deze stukken verzoeken via info@vlmaccountants.nl  

Nieuwsbrief 

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. 

Profilering 

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste service te kunnen bieden.  

Het is tevens mogelijk dat wij jouw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster of bronnen waarbij jij toestemming hebt gegeven voor het door VLM beoogde gebruik. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan. 

Beveiliging persoonsgegevens 

VLM hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw Persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens worden niet stand-alone opgeslagen, maar enkel op servers; 
 • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid; 
 • Het inrichten van autorisaties; 
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van VLM of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee VLM een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten; 
 • Verwerking van Persoonsgegevens dient wordt geregistreerd in een register; 
 • Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen; 
 • Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen; 
 • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen; 

SSL 

VLM maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer - Protocol) 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens 

Indien je, als relatie van ons kantoor, aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in jouw account. Je kunt op www.vlmaccountants.nl  inloggen in jouw account. 

Heb je nog vragen over het privacybeleid van VLM dan kun je per E-mail contact opnemen met VLM.