Klachtenregeling en Klokkenluidersregeling


VLM Accountants & Adviseurs onderkent het belang van een klachtenregeling om de dienstverlening te verbeteren en waar nodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen.

Indien de uitvoering van onze werkzaamheden naar uw mening niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen of u bent niet tevreden over (één van) onze medewerkers, kan dit aanleiding zijn tot een klacht. Wij gaan ervan uit dat u in overleg met de direct betrokkenen heeft gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, maar dat dit niet is gelukt. Deze klachtenprocedure voorziet in deze situatie. U kunt uw klacht voorleggen aan de compliance officer van VLM Accountants & Adviseurs.

Klik hier voor het indienen van een klacht.

Als u dit wenst, wordt de klacht geanonimiseerd behandeld en zet het bestuur zich in om de rechtspositie van de klager te beschermen. Wij vragen u vriendelijk om deze wens uitdrukkelijk in uw klacht te vermelden.

Wij streven ernaar dat binnen één week contact met u wordt opgenomen. In het behandelingstraject zullen wij zo goed mogelijk proberen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Uw klacht wordt desgewenst schriftelijk afgerond in een evaluatierapport. Onze doelstelling is uw klacht naar tevredenheid te behandelen.

Uw klacht kan mede aanleiding zijn om onze dienstverlening te verbeteren en waar nodig maatregelen te treffen om procedures, werkwijzen, instructies of voorschriften aan te passen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.

Uiteraard heeft ook VLM een klokkenluidersregeling.
Wilt u daar mee over weten, klik dan op de onderstaande button.