54 - Branchewijzer De vier belangrijkste inspectierisico’s in de Horeca

Uit de mkb-branchescan van SRA-BiZ blijkt dat voor u als horecaondernemer de omzet per fte in 2016 de meest kritische prestatie-indicator (kpi) is. Welke specifieke aandachtspunten en risico’s zijn daaraan verbonden? Wij zetten in deze branchewijzer de vier belangrijkste voor u op een rij: onderbetaling, ‘naming & shaming’, naleving van afspraken over overwerk en voorkomen van werkstress. Dat zijn de zaken waar de Inspectie SZW bij een controle met name op let als u zich – ook onbedoeld – niet aan de regels heeft gehouden. Zorg daarom dat u bij een eventuele controle door de Inspectie niet onaangenaam verrast wordt en voorkom hoge boetes, loonvorderingen of negatieve publiciteit.

1. Risico’s van onderbetaling

U bent verplicht uw werknemers sowieso het minimumloon te betalen. Doet u dat niet en de Inspectie SZW komt er bij controle achter, dan riskeert u een maximale boete van € 12.000. De werknemer kan anoniem bij de Inspectie SZW melden dat hij of zij te weinig loon ontvangt.

Let op!
Als de inspecteur van de Inspectie SZW vaststelt dat een werknemer is onderbetaald, krijgt de werkgever vier weken de tijd het achterstallige loon alsnog aan de werknemer(s) te betalen. Doet hij dat niet, dan kan hij een dwangsom krijgen van maximaal € 500 per werknemer voor elke dag dat het achterstallige loon en de vakantiebijslag niet zijn betaald. Het maximale bedrag dat een werkgever per werknemer aan dwangsom kan worden opgelegd, bedraagt € 40.000. Dit bedrag komt dus boven op de boete.

2. Risico van ‘naming and shaming’

Horecaondernemers zullen op steeds meer terreinen te maken gaan krijgen met naming & shaming. De Inspectie SZW publiceert sinds 1 januari 2016 op haar website de inspectieresultaten met betrekking tot de naleving van de Wet minimumloon, de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Mocht u zich dus niet aan de regels hebben gehouden, dan heeft dat naast eventuele boetes of naheffingen, ook negatieve publiciteit tot gevolg.

3. Risico bij overwerk

Het is algemeen bekend dat er in de horeca regelmatig lange dagen worden gemaakt; soms langer dan de reguliere geldende arbeidsduur per week. In dat geval is er sprake van overwerk. Soms beschouwen werkgevers dat als inherent aan het werken in de horeca: ‘het hoort erbij’. Zij zien dit niet als reden om daarvoor een extra vergoeding te betalen.

In veel schriftelijke arbeidsovereenkomsten in de horeca staat nog een verwijzing naar de destijds geldende horeca-cao van KHN. In die contracten is een zogenoemd incorporatiebeding overeengekomen, waardoor de afspraken uit deze horeca-cao onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. De laatste horeca-cao van KHN liep van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2013. Hierin is bepaald dat de reguliere arbeidstijd 38 uur per week bedraagt en dat overwerk wordt vergoed in vrije tijd dan wel – indien dit niet mogelijk is – in geld. Heeft u medewerkers voor wie deze afspraak geldt en werken zij structureel meer dan 38 uur zonder dat u daar een vergoeding in tijd of geld tegenover stelt? Dan behouden zij recht op compensatie. U loopt dan het risico dat de werknemer een loonvordering indient die aardig in de papieren kan lopen. Temeer omdat daarbij veelal ook nog de wettelijke verhoging van maximaal 50% wordt gevorderd.

Tip:
Als een werknemer meer verdient dan drie keer het wettelijk minimumloon (> ruim € 4.600), dan wordt het overwerk veelal geacht te zijn inbegrepen in het salaris. Dit omdat voor deze categorie werknemers (met uitzondering van werknemers die werken in de nacht) de regelgeving op het gebied van de Arbeidstijdenwet niet van toepassing is.

4. Risico’s van werkstress

Ongewenst gedrag op het werk is in combinatie met een hoge werkdruk een belangrijke factor voor werkstress, beroepsziekte nummer één in Nederland. Volgens de Arbowet bent u verplicht om werkstress te voorkomen. De Inspectie SZW controleert uw organisatie hierop. Wilt u weten of u – door de bril van de Inspectie – voldoende doet om uw werknemers te beschermen, kijk dan eens naar de SZW-zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag.

Deze tool gaat in op de factoren die kunnen leiden tot werkstress: werkdruk, agressie en geweld, pesten op het werk, (seksuele) intimidatie en discriminatie op de werkvloer. Na gebruik van de tool ontvangt u een lijst met actiepunten en achtergrondinformatie. De tool is te gebruiken op computer, tablet en smartphone. Voor meer informatie:http://werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl/.

Advies nodig?

In deze branchewijzer hebben we enkele belangrijke aandachtspunten voor u als horecaondernemer op een rij gezet. Ons kantoor is thuis in uw branche en kan u verder helpen met alle personeelsvraagstukken die op uw pad komen. Niet alleen juridisch, maar zeker ook fiscaal. Onze adviseurs helpen u graag verder bij het beoordelen van uw specifieke situatie en het maken van de juiste keuzes.