46 - Aftrek onzelfstandige werkruimte huurwoning verdwijnt

Ondernemers kunnen waarschijnlijk alleen nog in 2016 van de aftrekpost ‘onzelfstandige werkruimte huurwoning’ gebruik maken. In antwoord op Kamervragen meldde de Staatssecretaris gisteren dat hij een wetswijziging voorbereidt waardoor deze aftrek vanaf 2017 niet meer mogelijk is. Afgelopen augustus bepaalde de Hoge Raad nog dat een ondernemer met een onzelfstandige werkruimte in de huurwoning onder voorwaarden kosten in aftrek kan brengen op zijn winst.

Huidige voorwaarden voor aftrek

Er kan alleen van de aftrekpost gebruik worden gemaakt als de huurwoning voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt én de huurrecht is aangemerkt als ondernemingsvermogen. Op dat moment kan de betaalde huur in aftrek worden gebracht op de winst. Wel moet daarop een correctie worden aangebracht ter grootte van het eigen woning forfait voor ondernemingswoningen. Dit forfait bedraagt in 2016 in de meeste gevallen 1,85% van de WOZ-waarde van de woning.

Tip:
De Hoge Raad heeft in de uitspraak niet aangegeven of ook recht op aftrek van kosten bestaat voor met de werkruimte samenhangende kosten. Denk daarbij aan de kosten van de inrichting, verzekeringen, de OZB en dergelijke. Uit eerdere rechtspraak is echter af te leiden dat een evenredig deel hiervan ook in aftrek komt. Dit is dus nog niet door de Hoge Raad bevestigd.

Aftrek via aangifte inkomstenbelasting

Het aanmerken van het huurrecht als ondernemingsvermogen doet u in de eerste aangifte waarbij dit speelt. Dit betekent dat u in dit doet in het jaar waarin de huur aanvangt of in het jaar waarin uw onderneming start. Staat de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar nog niet definitief vast, dan kunt u nog gebruik maken van de aftrekpost, ook met terugwerkende kracht. De Staatssecretaris heeft al aangegeven dat in gevallen waarin de aangifte wel al definitief vaststaat, het niet meer mogelijk is alsnog als ondernemingsvermogen te etiketteren. U kunt dan geen gebruik meer maken van de aftrekpost in 2016 en eerdere jaren. Onder bijzonder omstandigheden kan dit anders zijn. Overleg hierover met onze adviseurs.

Let op!
De aftrek kan alleen worden toegepast door IB-ondernemers en resultaatgenieters met een huurwoning. Ondernemers met een koopwoning of dga’s met een huurwoning kunnen geen beroep doen op het arrest van de Hoge Raad. Zij kunnen overigens wel gebruik maken van de fiscale faciliteiten die al jaren gelden voor de zelfstandige werkruimte. Neem voor de exacte voorwaarden contact op met onze adviseurs.

Wetswijziging met ingang van 2017

De pret die velen dachten te hebben naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad lijkt slechts van korte duur. De Staatssecretaris heeft gisteren namelijk een wetswijziging aangekondigd die er op neer komt dat de aftrek van kosten voor de onzelfstandige werkruimte in een huurwoning niet meer mogelijk is vanaf 2017. De voorgestelde wetswijziging zal voor 7 november 2016 bekend gemaakt worden. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met deze wijziging kan alleen nog in 2016 van deze aftrekpost gebruik worden gemaakt.

Tip:
Betreft het een zelfstandige werkruimte  die voldoet aan de daarvoor gestelde criteria dan blijft aftrek mogelijk, ook in 2017. Neem voor de exacte voorwaarden van de aftrek van een zelfstandige werkruimte contact op met onze adviseurs.