23 - 2020 Het ‘UBO-register gaat van start – wat betekent dit voor jou?

De inwerkingtreding van het UBO-register is vaak uitgesteld, maar op 27 september 2020 is het eindelijk zover. Ben je aandeelhouder van een bv, dan heeft de komst van het UBO-register waarschijnlijk gevolgen voor jou. Maar dit kan ook het geval zijn als je een andere vorm van eigendom of zeggenschap hebt in een onderneming. Hierna lees je voor wie deze registratieplicht geldt, welke gegevens waar en wanneer moeten worden aangeleverd en welke maatregelen er getroffen zijn om jouw privacy te beschermen, nadat jouw gegevens zijn geregistreerd in het UBO-register.

Voor wie?

In Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten in Nederland moeten  net als in alle andere EU/EER-lidstaten - de gegevens bijhouden en registreren van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s, Ultimate Beneficial Owners). Dit moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering. Je bent een UBO als je uiteindelijk voor meer dan 25% eigenaar bent - of zeggenschap hebt over – o.a. bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen die naar Nederlands recht zijn opgericht. Ben je UBO van een vennootschap die naar buitenlands recht is opgericht, dan worden jouw gegevens niet in Nederland geregistreerd, maar mogelijk wel in een andere EU-/EER-lidstaat. Ook een eenmanszaak valt niet onder de registratieplicht.

 

Welke gegevens?

De gegevens in het UBO-register betreffen jouw naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het belang dat je houdt. Deze gegevens zijn voor iedereen openbaar, maar kunnen alleen op naam van jouw onderneming of rechtspersoon worden geraadpleegd, niet op jouw eigen naam. Daarnaast worden bepaalde gegevens opgenomen die alleen door bevoegde autoriteiten en door de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) mogen worden ingezien. Dit betreffen jouw BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN), jouw geboortedag en -plaats en jouw geboorteland, je woonadres en een kopie van een geldig identiteitsdocument en van document(en) waaruit de aard en grootte van jouw economisch belang blijkt.

 

Waar en wanneer gegevens aanleveren?

De Kamer van Koophandel (KvK) beheert het UBO-register. Je hebt na inwerkingtreding 18 maanden de tijd om de gegevens in het UBO-register te laten vastleggen. Gedurende de eerste maanden roept de KvK alle registratieplichtigen op om de gegevens van hun UBO(‘s) binnen deze termijn te registreren. Nieuw op te richten vennootschappen moeten na 27 september a.s. de gegevens van hun UBO(’s) gelijktijdig registreren met de inschrijving in het Handelsregister. De registratie van de UBO-gegevens is ook een voorwaarde voor het verstrekken van een KvK-nummer.

Wordt niet voldaan aan de registratieplicht, dan kan een sanctie volgen, bijvoorbeeld een boete.

 

Waarborgen privacy

Het UBO-register wordt deels openbaar. Daar maak je je misschien zorgen over, maar er worden maatregelen getroffen om je privacy te beschermen. De persoon die gegevens uit het UBO-register wil raadplegen, moet zich namelijk vooraf identificeren. Die identiteit kan met nieuwe elektronische identificatiemiddelen worden vastgelegd. Daarnaast moet de raadpleger een vergoeding betalen. Een andere maatregel geeft je inzage in het aantal keren dat jouw gegevens zijn verstrekt. Hiervan worden uitgezonderd de raadplegingen door de FIU en de bevoegde autoriteiten. Je krijgt geen informatie over de identiteit van de raadpleger. Dat mag niet in verband met de AVG.

 

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je vragen? Bel of mail ons dan. Wij helpen je graag verder.